ДОГОВОР 2023-2024

Пример договора на 2023-2024 учебный год

ДОГОВІР №______
з надання консультаційних послуг
м. Харків «____»_____________ 23 р.


ФОП ПРОЦАЙ НАТАЛІЯ ТИМОФІЇВНА надалі – Виконавець, що діє на підставі виписки з ЄДР № 2 480 000 0000 231412 від 01.08.2019 р. , з однієї сторони
та______________________________________________________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові)
________________________________________________________________________________________________________ (паспортні дані)
надалі – Замовник, з іншої сторони, уклали цю угоду. Замовник та Виконавець за угодою — Сторони. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1 Виконавець зобов'язується за замовленням Замовника надати послугу з консультації та консультаційно - інформаційного супроводу з
програмування, створення сайтів, створення ігор, комп'ютерної графіки, математики
(необхідне підкреслити)
для моєї дитини ________________________________________________________________________________________, (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження дитини)
а Замовник зобов'язується прийняти надані Послуги та оплатити їх, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
2. ВІДОМОСТІ ПРО ПОСЛУГУ
2.1 Згідно з цим Договором, Виконавець надає Замовнику Послуги в наступних формах: консультація та консультаційно - інформаційний супровід.
2.2 Послуги надаються Замовнику з моменту підписання договору до червня 2023 р.
2.3 Послуги надаються у розмірі 4 консультації на місяць з кожного обраного предмету.
3. ОПЛАТА ПОСЛУГ
3.1 Вартість послуг складає ___________________________________________________________грн | 1 місяць (сума цифрами і прописом)
3.2 Оплата здійснюється шляхом внесення 100% передоплати за консультаційно-інформаційні послуги у поточному місяці.
3.3 Оплата послуг підтверджується банківським документом про внесення коштів на рахунок Виконавця. 3.4 Оплата здійснюється шляхом внесення готівки на р/р ФОП Процай Наталія Тимофіївна: р/р UA473510050000026003878962008 в АТ "УкрСиббанк". МФО 351005, ІПН 2983313021
(реквізити для оплати)
4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
4.1 Обов'язки Виконавця:
4.1.1 Своєчасно та якісно надавати послуги зазначені в п.2.1 цього Договору.
4.1.2 При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов'язань, терміново повідомити про це Замовника та встановити додатковий час для повного виконання зобов'язань за цим Договором.
4.1.3 Організувати та забезпечити належне надання послуг.
4.1.4 Створити Замовнику належні умови для отримання послуг.
4.1.5 Проявляти повагу до Замовника. Не допускати проявів психологічного та фізичного тиску. 4.1.6 Зберегти місце за Замовником, якщо пропуск консультацій був з поважних причин.
4.2 Обов'язки Замовника:
4.2.1 Замовник зобов'язаний сплатити суму, вказану в п. 3.1. Договору.
4.2.2 Надавати Виконавцеві на його вимогу всі необхідні документи та інформацію, необхідну для належного виконання зобов'язань за цим Договором, що вказані в пунктах 2.1, 2.2.
4.2.3 Контролювати свою дитину для якісного отримання послуг і не допускати пропусків консультацій. 4.2.4 Сповіщати Виконавця про відсутність на консультаціях.
4.2.5 Проявляти повагу до співробітників та клієнтів IT-Univer.
4.2.6 Відшкодувати збитки, якщо вони були спричинені майну Виконавця, відповідно до законодавства України.
5. ПРАВА ЗАМОВНИКА та ВИКОНАВЦЯ
5.1 Виконавець самостійно організовує надання послуг.
5.2 Замовник має право зажадати від Виконавця документи та інформацію щодо питань та організації надання послуг.
5.3 Замовник має право звертатися до Виконавця з питаннями щодо надання послуг.
5.4 Замовник має право користуватися майном Виконавця, що потрібне для отримання послуг.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
6.1 У випадку неналежного отримування послуг (пропуски або не відвідування консультацій), що надаються відповідно до цього Договору, кошти Замовнику не повертаються.
6.2 У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором.
6.3 Питання, що не врегульовані даним Договором, розглядаються відповідно до чинного законодавства України. 6.4 Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання.
6.5 При виникненні обставин, що роблять неможливим виконання зобов'язань за цим Договором, терміново повідомити про це Замовника та повернути Замовнику сплачені кошти або частину коштів, тобто пропорційно наданим послугам, якщо послуга надана не повністю.
6.6 Усі суперечки за цією Угодою вирішуються шляхом переговорів.
6.7 Якщо Сторони не дійшли згоди при переговорах, суперечка вирішується у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
7.1 Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.
7.2 Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). До обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) відносяться воєнні дії, революції, страйки, стихійне лихо, пандемії та епідемії.
7.3 Сторона, для якої склалися обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини), зобов'язана не пізніше 5 (п'яти) календарних днів з дати настання таких обставин повідомити будь яким чином іншу Сторону.
8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
8.1 Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до «31» червня 2024 р. 8.2 Беручи до уваги те, що при укладенні та виконанні цього Договору Виконавцю стають відомі персональні дані (далі по тексту – «ПД») фізичних осіб (Замовника) з метою дотримання положень Закону України «Про захист персональних даних» Замовник, підписуючи цей Договір, підтверджує, що дав згоду на збір, обробку, використання та включення його ПД до бази персональних даних Виконавця цього Договору з метою належного виконання пунктів Договору; підтверджує, що проінформований про свої права (ст.8 Закону України «Про захист персональних даних») і про мету збору ПД. Відмова особи надати персональні дані унеможливлює подальше надання послуг.
8.3 Якщо було змінені данні (реквізити) Замовника або Виконавця в період дії даного Договору, Сторони зобов'язані негайно повідомити один одного.
8.4 Умови цього Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов'язковим укладанням додаткової Угоди.
8.5 Дія цього Договору може бути достроково припинена на вимогу однієї з Сторін в порядку і за умов, що Сторони не мають взаємних майнових претензій. Про намір достроково припинити дію цього Договору будь яка Сторона зобов'язана попередити про це іншу Сторону не пізніше ніж за десять календарних днів до обумовленої дати припинення.
8.6 Даний Договір укладений у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін. 8.7 Після підписання цієї Угоди усі попередні переговори, листування, домовленості, щодо виконання роботи за цією Угодою, втрачають юридичну силу.
9. ЮРИДИЧНІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Виконавець
ФОП ПРОЦАЙ НАТАЛІЯ ТИМОФІЇВНА
Юридична адреса:
61140, м.Харків, вул..Чугуївська, б.33,кв.105
Р/р UA473510050000026003878962008 в АТ "УкрСиббанк"
МФО 351005__________________
ІПН 2983313021
_________________ /_Процай Н.Т.___/ (підпис) (прізвище, ініціали)
Замовник_____________________________________ _____________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ (місце фактичного проживання)
_____________________________________ (ідентифікаційний код)
_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ (паспортні дані)
______________ /___________________/ (підпис) (прізвище, ініціали)